Ranking The Talent spelvoorwaarden

Ranking Kijkers

Spelvoorwaarden

Ranking The Talent

AANVULLENDE SPELVOORWAARDEN, BIJ DE UITZENDINGEN IN NOVEMBER EN DECEMBER 2023

BEHOREND BIJ AFLEVERING 6.

1.          DEFINITIES

In deze Spelvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1        Aanvullende Spelvoorwaarden:  de onderhavige aanvullende spelvoorwaarden.

1.2     Algemene Spelvoorwaarden:  de Algemene Spelvoorwaarden van Talpa Network B.V. d.d. 20 augustus 2021.

1.3     Deelnemer:  degene die aan het Spel deelneemt.

1.4     Notaris:  een (toegevoegd) notaris of zijn of haar waarnemer verbonden aan TeekensKarstens Notarissen B.V. te Leiden.

1.5     Partner(s):  heeft de betekenis zoals genoemd onder artikel 6.1.

1.6     Programma:  het televisieprogramma “Ranking The Talent”, serie 1, zoals uitgezonden vanaf zaterdag 4 november 2023 en bestaand uit zes (6) afleveringen.

1.7     Prijs:  zie de bijlage voor prijzenlijst van deze aflevering 6 van het Programma, zoals voor het eerst uitgezonden op 9 december 2023. De totale economische waarde van de te winnen Prijzen in deze aflevering bedraagt € 84.905, consumentenwaarde inclusief BTW.

1.8     Prijswinnaars:  de winnaars van een Spel in de Web App die een prijs in ontvangst mogen nemen.

1.9     Ranking:  heeft de betekenis zoals genoemd in artikel 4 lid 1.

1.10   Spel:  het Ranking The Talent spel dat via de Web App gespeeld kan worden.

1.11   Spelronde:  iedere aflevering van het programma kent twee spelrondes.

1.12   Spelvoorwaarden:  deze Aanvullende Spelvoorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden gezamenlijk.

1.13   Talpa:  Talpa Studios Netherlands B.V., Zevenend 45, 1251 RL Laren (NH), producent van het Programma en een zusteronderneming van Talpa TV, de omroep die het Programma uitzendt en onderdeel van Talpa Network.

1.14   Web App:  te vinden op www.rankingthetalent.nl.

2.          TOEPASSELIJKHEID

2.1     Deze Aanvullende Spelvoorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname aan het Spel.

2.2     Naast deze Aanvullende Spelvoorwaarden gelden tevens de Algemene Spelvoorwaarden van Talpa Network. In geval van afwijkingen tussen deze Aanvullende Spelvoorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden, gaat het bepaalde in deze Aanvullende Spelvoorwaarden vóór.

2.3     Door deel te nemen aan het Spel, verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Aanvullende en Algemene Spelvoorwaarden.

2.4     Het Spel wordt georganiseerd ter promotie van Longfonds.

2.5     Het Spel wordt aangeboden door Talpa Network en de uitvoering ligt in handen van Talpa.

3.          VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

3.1     Deelname aan een Spel is alleen mogelijk tijdens de Spelronde gekoppeld aan de eerste uitzending van de betreffende aflevering van het Programma. Het Programma wordt, onder voorbehoud van wijzigingen in het uitzendschema, wekelijks op SBS6 uitgezonden, vanaf zaterdag 4 november 2023 tot en met zaterdag 9 december 2023, op of rond 20.00 uur. Zie artikel 1.7 hierboven.

3.2     Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar en onder de 18 jaar met toestemming van de ouder(s) of voogd(en).

3.3     Tijdens elke uitzending van een aflevering van het Programma zijn er twee (2) Spelrondes. De Deelnemer kan aan elke Spelronde deelnemen.

3.4     Deelname aan het Spel is gratis (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).

3.5     Om aan het Spel deel te kunnen nemen, moet de Deelnemer de gratis Web App openen. De Web App kan gebruikt worden op een pc, laptop, tablet of op een mobiele telefoon. Op het gebruik van de Web App zijn de Gebruiksvoorwaarden Digitale Diensten van Talpa Network van toepassing.

3.6     De eerste keer dat de Deelnemer van de Web App gebruik maakt, dient de Deelnemer zijn of haar naam, e-mailadres, adres, leeftijd en telefoonnummer achter te laten. Deze gegevens worden op het gebruikte device van de Deelnemer bewaard, zodat de betreffende Deelnemer bij deelname aan een volgende Spelronde automatisch herkend wordt op hetzelfde device. Er wordt geen account of profiel van de Deelnemer aangemaakt. De Deelnemer dient ervoor te zorgen dat de ingevulde gegevens juist en volledig zijn, indien een Deelnemer kans wil maken op het ontvangen van een eventueel te winnen Prijs. Op de verstrekte persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Talpa Network van toepassing.

3.7     Medewerkers van Talpa en de aan haar gelieerde entiteiten en een ieder die op enigerlei wijze (in)direct in organisatorische zin bij het Spel betrokken is, alsmede personen die aanwezig zijn geweest tijdens de bekendmaking van de uiteindelijk uitkomst in de tv-studio, zijn uitgesloten van deelname aan een Spel.

4.          BESCHRIJVING VAN HET SPEL

4.1     Een Spel is gekoppeld aan de één ronde binnen een aflevering van het Programma en iedere aflevering kent twee (2) Spelrondes. Tijdens iedere Spelronde treden in het Programma vijf (5) (groepen van) uitvoerend kunstenaars (acts) op. De publieksjury in de studio van het Programma moet een rangschikking (hierna: “Ranking”) maken van deze 5 acts; van nummer 1 tot en met nummer 5, waarbij nummer 1 de hoogste score en nummer 5 de laagste score heeft. Het doel van het Spel voor de Deelnemers is om alle acts in een Spelronde op de juiste volgorde van 1 tot en met 5 te zetten in de Web App. Deze volgorde wordt dus bepaald door de cijfers die de publieksjury in de studio van het Programma aan de acts heeft gegeven.

4.2     De Deelnemer kan per Spel maximaal 5 punten behalen en minimaal 0 punten. Als de Deelnemer alle acts op dezelfde plek heeft gerangschikt als de publieksjury ontvangt hij of zij 5 punten, bij 3 goed gerangschikte acts, krijgt de Deelnemer 3 punten en zo verder.

4.3     Een Deelnemer kan zijn of haar Ranking wijzigen zolang de uitzending van de acts in een ronde in het Programma nog bezig is. Zodra alle 5 de acts zijn geweest, volgt een overzicht van alle acts. Hierna heeft de Deelnemer nog 10 seconden om zijn of haar Ranking te wijzigen. Deze 10 seconden worden ook in de Web App aangegeven. Uiteindelijk sluit de presentator van het Programma de Ranking en kan deze niet meer aangepast worden.

4.4     Indien de Deelnemer de Web App aanzet en vervolgens niets doet c.q. de Ranking niet wijzigt, wordt deze volgorde van de acts gehandhaafd. Om mee te spelen voor Prijzen dien je echter de verzendknop binnen de voornoemde 10 seconden zoals genoemd onder artikel 4.3 hierboven in te drukken.

5.          AANWIJZING VAN DE PRIJSWINNAARS EN PRIJZEN

5.1     Aan het einde van de uitzending van een aflevering wordt er een totaaloverzicht van de Deelnemers gemaakt per Spelronde, op volgorde van het hoogst behaald aantal punten. De Deelnemers met het hoogste aantal punten maken de meeste kans op een Prijs. Deelnemers met een gelijk aantal punten worden door de selectiesoftware automatisch en volledig willekeurig gerangschikt in het totaaloverzicht. Uit het totaaloverzicht van iedere Spelronde wordt de bovenste de winnaar van de voor deze Spelronde beschikbare hoogste Prijs, de één na bovenste de winnaar van de tweede Prijs, enzovoort net zo lang tot alle Prijswinnaars zijn aangewezen c.q. alle Prijzen behorend bij de Spelronde zijn vergeven. Talpa heeft de Notaris uitsluitend verzocht toezicht te houden op de tijdens uitzending van de betreffende aflevering van het Programma door de Deelnemer via de Web App realtime verstuurde Ranking behorend bij een Spelronde en op de toekenning van de Prijzen op basis van deze Ranking aan Prijswinnaars. Het toezicht van de Notaris strekt zich niet uit over het geautomatiseerde  gedeelte van de Ranking en de bepaling van de Prijswinnaars. Ter voorkoming van misverstanden Prijswinnaars worden gecontroleerd op het voldoen aan de kwalificatie van artikel 3.7 hierboven en indien zulks het geval is alsdan geschrapt als Prijswinnaar waardoor een volgende in de rangschikking doorschuift naar de betreffende Prijs.

5.2     In totaal vinden er tijdens een aflevering van het Programma dus twee (2) trekking plaats, namelijk één (1) per Spelronde.

6.          BEKENDMAKING WINNAARS EN AFWIKKELING OVERHANDIGEN VAN PRIJZEN

6.1     De Deelnemers die een Prijs hebben gewonnen c.q. de Prijswinnaars worden hier direct na de uitzending van op de hoogte gebracht. De Prijswinnaars ontvangen een e-mail op het door hun opgegeven e-mailadres vanuit een no-reply e-mailadres van Talpa. De maandag ná de uitzending ontvangt de Prijswinnaar opnieuw een e-mail. Ditmaal van één van de Partners van Talpa, te weten Blokker, WE Fashion, Stage Entertainment, Matt Sleeps of Van Der Valk, afhankelijk vanuit welke Partner de Deelnemer een Prijs in ontvangst mag nemen. In de tweede mail en derhalve de mail vanuit de Partner wordt aangegeven welke Prijs de Deelnemer precies heeft gewonnen, hoe lang deze beschikbaar is en hoe het overhandigen van de Prijs zal verlopen. De verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van de Prijzen en de logistiek hiervan, ligt bij eerdergenoemde Partners. Indien een Deelnemer niet, of niet tijdig reageert op een mail met betrekking tot de Prijs vanuit de Partner vervalt zijn of haar recht op de Prijs. De Deelnemer heeft alsdan niets te vorderen van Talpa Network, Talpa TV, en/of Talpa Studios, noch van de Partner.

6.2     Heb je niets gewonnen, ontvang je geen bericht.

7.          KANSSPELBELASTING

De belasting voor de prijzen met een waarde van meer dan €449,- (zegge: vierhonderd negenenveertig euro) wordt gedragen door Talpa.

8.          UITSLUITING VAN DEELNAME

Talpa heeft te allen tijde het recht een Deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname, te diskwalificeren en/of een gewonnen Prijs niet uit te (doen) keren indien naar het oordeel van Talpa:

a)  de Deelnemer niet voldoet aan het bepaalde in, of handelt in strijd met, de Spelvoorwaarden;

b)  sprake is van (identiteits-)fraude, bedrog, misbruik of anderszins onrechtmatig of strafbaar handelen; en/of

c)  de betreffende Deelnemer schade berokkent aan andere Deelnemers of aan de reputatie van Talpa en/of haar partners.

9.       WIJZIGING EN BEËINDIGING

Talpa en/of Talpa TV heeft te allen tijde het recht:

a)  het Programma op een ander dag, tijdstip en/of op een andere kanaal uit te zenden;

b)  het Programma en/of het Spel tijdelijk of blijvend te stoppen; en/of

c)  de Spelvoorwaarden (tussentijds) te wijzigen.

10.        AANSPRAKELIJKHEID TALPA

10.1   Talpa, noch Partners en/of de Notaris, zijn aansprakelijk voor enige schade van de Deelnemer in verband met zijn deelname, het niet kunnen deelnemen aan het Spel, de toekenning van een Prijs en/of het (niet kunnen) ontvangen de Prijs als gevolg van onder meer:

a)     (typ-)fouten in het aanmeldformulier, en/of andere fouten door de Deelnemer zoals het niet of te laat versturen van de Ranking;

b)     (technische) storingen, gebreken of bugs in de App;

c)     een niet of traag werkende internetverbinding;

d)     een beslissing als in artikel 8 en/of 9 bedoeld; en/of

e)     tekortkoming(en) van derden, waaronder doch niet beperkt tot de Partners genoemd in artikel 6.1 hierboven.

10.2   Indien en voor zover Talpa aansprakelijk mocht zijn voor door de Deelnemer geleden schade, is de aansprakelijkheid van Talpa beperkt tot vergoeding van de directe schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van een aan Talpa toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van Talpa jegens de Deelnemer zal nooit meer bedragen dan de waarde van de Prijs.

11.     PRIVACY

Talpa gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de Deelnemers en handelt conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en handelt in deze conform het volledige en actuele privacy beleid van Talpa Network zoals dit op elk moment online geraadpleegd worden via de volgende hyperlink Privacy Verklaring.

12.        OVERIGE BEPALINGEN

12.1   In de gevallen waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Talpa.

12.2   Mochten één of meerdere bepalingen van de Spelvoorwaarden in strijd zijn met een wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.