Voorwaarden The CAST 

Talpa Network lanceert The CAST. Creatievelingen kunnen hun eigen podcast idee insturen. Talpa Network gaat alle ideeën bekijken en bepalen of er ideeën tussen zitten waar daadwerkelijk een podcast van gemaakt kan worden. Deze ideeën worden door Talpa Network in samenspraak met de deelnemer uitgewerkt tot een echte podcast die vervolgens op verschillende platformen wordt aangeboden. 

Op deelname aan The CAST zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Door je podcast idee in te sturen ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voor je deelneemt aan The CAST.

Voorwaarden om deel te kunnen nemen

 1. Je kunt je podcast idee (hierna: het “Podcast Idee”) insturen via talpanetwork.com/decast. Deelname is mogelijk van 8 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021. Inzendingen die na 31 augustus 2021 worden ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.
 2. Om deel te kunnen nemen moet je ouder zijn dan 18 jaar of toestemming hebben van je ouder(s)/verzorger(s).
 3. Je dient de op de aanmeldpagina gevraagde gegevens volledig en correct in te vullen.
 4. Talpa Network heeft het recht om ingezonden Podcast Ideeën die niet aan deze voorwaarden voldoen, niet in behandeling te nemen.
 5. Je dient je ingezonden Podcast Idee tot 1 oktober 2021 geheim te houden en niet te gebruiken voor andere (vergelijkbare) initiatieven of aan te bieden aan andere partijen.

Waar het Podcast Idee aan moet voldoen

 1. Een Podcast Idee bestaat uit maximaal 1.000 woorden, eventueel vergezeld van een mp3 demo van maximaal 20mb.
 2. Het Podcast Idee moet het gesproken woord centraal stellen. Het mag dus geen muzikale podcast zijn.
 3. Je dient ervoor in te staan dat jouw Podcast Idee jouw eigen idee is en dat dit geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden. Het Podcast Idee mag ook niet kwetsend, beledigend, racistisch, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn. Je vrijwaart Talpa Network voor aanspraken van derden in verband met het voorgaande.

Hoe en door wie de Podcast Ideeën worden beoordeeld

 1. Alle ingezonden Podcast Ideeën worden door een deskundige jury beoordeeld.
 2. De jury kiest één of meerdere Podcast Ideeën op basis van de volgende criteria: originaliteit, creativiteit, uitvoerbaarheid.
 3. De geselecteerde Podcast Ideeën worden in de maand september 2021 bekend gemaakt via telefoon en/of e-mail. Als je geen bericht ontvangt, betekent dat dat jouw Podcast Idee niet geselecteerd is. Het staat je vrij om jouw Podcast Idee te gebruiken voor andere doeleinden en/of in samenwerking met andere partijen dan Talpa Network.

Wat gebeurt er met de geselecteerde Podcast Ideeën

 1. Als jouw Podcast Idee door de jury geselecteerd wordt, werkt Talpa Network het samen met jou uit tot een daadwerkelijke podcast (hierna: de “Podcast”). Gedurende dit traject biedt Talpa Network jou zowel 1 op 1 begeleiding en eventuele algemene trainingsdagen, alsmede de nodige productie(opname-)faciliteiten. Naar gelang daar behoefte aan is.
 2. Talpa Network financiert de productie (op basis van een door Talpa Network goed te keuren begroting) en distributie van de Podcast.
 3. De Podcast wordt door Talpa Network gedistribueerd via JUKE en Spotify en mogelijk via andere passende platformen.
 4. Als jouw Podcast Idee geselecteerd wordt, word je geacht je redelijke medewerking verlenen aan promotionele of publicitaire activiteiten, zonder dat daar een (financiële) vergoeding tegenover staat. Je dient er tevens ermee akkoord te gaan dat tijdens het productieproces video opnames van je kunnen worden gemaakt en dat deze opnamen geheel of gedeeltelijk, al dan niet in bewerkte vorm, wereldwijd onbeperkt uit kunnen worden gezonden, openbaar kunnen worden gemaakt dan wel anderszins kunnen worden geëxploiteerd op welke wijze dan ook via elk denkbaar medium, waaronder via internet, social media, radio en televisie.

(Intellectuele eigendoms-)rechten

 1. Jouw Podcast Idee blijft te allen tijde van jou. Als de partij die de productie van de Podcast faciliteert en bekostigt, komen de rechten op de uiteindelijke (ready made) Podcast toe aan Talpa, zodat Talpa de Podcast kan uitzenden en exploiteren.
 2. Als jouw Podcast Idee wordt geselecteerd zullen we met jou een overeenkomst aangaan waarin het voorgaande verder wordt uitgewerkt.

Privacy

 1. Talpa Network gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en handelt conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je persoonsgegevens worden door Talpa Network verwerkt met inachtneming van haar Privacyverklaring.
 2. De persoonsgegevens die je in het kader van jouw deelname verstrekt, worden door Talpa Network uitsluitend gebruikt voor de organisatie en uitvoering van deze actie. Talpa Network zal de gegevens van de inzenders niet langer bewaren dan noodzakelijk. De gegevens van de inzenders van de niet geselecteerde ideeën zullen door Talpa Network na verloop van uiterlijk 6 maanden na het einde van de inzendingsperiode worden verwijderd.

Tot slot

 1. Talpa Network heeft het recht je van verdere deelname aan The CAST uit te sluiten als Talpa Network vermoedt dat sprake is van (identiteits-)fraude, bedrog of onrechtmatige deelname, als je handelt in strijd met deze voorwaarden of schade berokkent aan de actie of aan de reputatie van Talpa Network.
 2. Over de selectie van de inzendingen en de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 3. Talpa Network kan zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden aanpassen en/of The CAST tussentijds beëindigen wijzigen, zonder dat Talpa Network daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die naar aanleiding van deelname aan The CAST mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.