Aanvullende spelvoorwaarden VI Meestervoorspellers

SPELVOORWAARDEN

Uitzending 2 januari 2021

 1. DEFINITIES

In deze Spelvoorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende Spelvoorwaarden: de onderhavige aanvullende spelvoorwaarden.
Deelnemer: degene die aan het Spel deelneemt.
Programma: het televisieprogramma: “De VI Meestervoorspellers”.
Prijs: een met het Spel te winnen geldprijs ter waarde van € 25.000 bruto, of een evenredig aandeel hierin in het geval van meerdere Winnaars.
Spel: het spel dat via de Website gespeeld kan worden.
Spelvoorwaarden: deze Aanvullende Spelvoorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden van Talpa Network (zie artikel 2.2 hieronder) gezamenlijk.
Talpa: Talpa Entertainment Producties B.V., Zevenend 45, 1151 RL Laren (NH). Talpa is een 100% dochteronderneming van Talpa Network groep, evenals Talpa TV B.V., verantwoordelijk voor de uitzending van het Programma.
Website: “De VI Meestervoorspellers.nl”, zoals te vinden op de url www.sbs6.nl/ikvoorspel
Winnaar: de winnaar van het Spel, of in het geval meerdere deelnemers conform de regels van het Spel winnen, de winnaars.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1    Deze Aanvullende Spelvoorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname aan het Spel. Door deel te nemen aan het Spel verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Aanvullende Spelvoorwaarden.
2.2    Naast deze Aanvullende Spelvoorwaarden gelden tevens de Algemene Spelvoorwaarden Talpa Network. In geval van afwijkingen tussen deze Aanvullende Spelvoorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden, gaat het bepaalde in deze Aanvullende Spelvoorwaarden vóór.
2.3    Het Spel wordt georganiseerd ter promotie van het Programma.
2.4    Het Spel wordt aangeboden door Talpa.

 

 1. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

3.1    Deelname aan het spel is mogelijk door ieder natuurlijk persoon die minimaal 18 jaar of ouder is óf toestemming heeft verkregen van zijn of haar ouders of wettelijke voogd.
3.2    Deelname aan het Spel mag per Deelnemer éénmaal.
3.3    Deelname aan het Spel is alléén mogelijk vanaf 2 januari 2021, 19.30 uur tot en met uiterlijk 3 januari 2021, 23.59 uur. Het Programma wordt, onder voorbehoud van wijzigingen in het uitzendschema, op SBS6 uitgezonden, op zaterdag 2 januari 2021 om ongeveer 20.30 uur.
3.4    Deelname aan het Spel is gratis (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).
3.5    Om aan het Spel deel te kunnen nemen, moet de Deelnemer naar de Website gaan. Op het gebruik van de Website zijn de Gebruiksvoorwaarden van Talpa Network van toepassing.
3.6    Na het invullen van de 25 vragen dient de Deelnemer zijn of haar naam, emailadres, geboortedatum en telefoonnummer. De Deelnemer dient er voor te zorgen dat de ingevulde gegevens juist en volledig zijn. Bij het uitkeren van de Prijs kan Talpa de opgegeven personalia controleren en hiertoe nader bewijs aan de Deelnemer vragen, dit om het voldoen aan de Spelvoorwaarden te controleren.
3.7    Medewerkers van Talpa, de overige groepsmaatschappijen van Talpa Network en eenieder die op enigerlei wijze (in)direct in organisatorische zin bij het Spel betrokken is, zijn uitgesloten van deelname aan het Spel.

 

 1. BESCHRIJVING VAN HET SPEL

4.1    Het Spel bestaat uit vragen waarin om een voorspelling van het al dan niet plaatsvinden van een gebeurtenis in het jaar 2021 wordt gevraagd. Gedurende de loop van het voornoemd jaar zullen de antwoorden op deze vragen duidelijk worden. Op 31 december 2021 worden de antwoorden van de Deelnemers bekeken. De Deelnemer met het hoogste aantal goed beantwoorde vragen wint een geldprijs. Indien er meerdere Deelnemers met het hoogste aantal goed beantwoorde vragen wordt de geldprijs evenredig verdeeld.
4.2    In totaal worden er 25 vragen in verschillende categorieën gesteld met 2 antwoordmogelijkheden, te weten “ja” of “nee”. De vragen en de antwoordmogelijkheden worden zowel in het Spel op de Website als in het Programma getoond.
4.3    Het doel van het Spel is om alle vragen goed te beantwoorden.
4.4    Na het beantwoorden van de 25 vragen wordt er aan de Deelnemer nog een overzicht met alle gegeven antwoorden van de Deelnemer getoond, zodat deze zijn of haar antwoorden nog eenmaal kan controleren. De Deelnemer kan tot op het moment van verzenden zijn of haar antwoorden wijzigen. Na verzending kunnen de antwoorden niet meer worden gewijzigd.
4.6    Tot het moment van sluiting van het Spel genoemd in voorwaarde 3.1 en zolang de Deelnemer de Website niet verlaat en hij of zij niet op verzenden drukt kan de Deelnemer mee blijven spelen met het Spel (behoudens eventuele zaken zoals opgesomd in artikel 11).
4.7    Indien gedurende 2021 geen antwoord wordt gegeven op een gestelde vraag, bijvoorbeeld omdat een bepaalde gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden, leidt dit tot goedkeuring van de betreffende vraag bij elke Deelnemer.

 

 1. AANWIJZING VAN DE WINNAARS EN PRIJZEN

5.1    De Deelnemer, of groep Deelnemers, die de meeste vragen goed heeft/hebben beantwoord zal/zullen tot Winnaar(s) van het Spel worden uitgeroepen.
5.2    De totale economische waarde van de met het Spel te winnen Prijs bedraagt € 25.000,- (bruto).
5.3    Indien er sprake is van één Winnaar van het Spel wint deze de totale Prijs.
5.4    Indien er meerdere Deelnemers zijn die conform artikel 4 tot Winnaars van het Spel worden uitgeroepen, zal de Prijs evenredig verdeeld worden over alle Winnaars, bijvoorbeeld bij 100 Winnaars wint iedere Winnaar dan €250.
5.5    Indien een Winnaar nog minderjarig is zal Talpa de Prijs op een door de ouder(s) of wettelijk voogd(en) aangewezen bankrekening uitbetalen.
5.6    De Winnaar(s) van het Spel wordt/worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt na 31 december 2021.

 

 1. UITBETALING VAN HET PRIJZENGELD

6.1    Talpa neemt zo spoedig mogelijk na 31 december 2021 contact op met de Winnaar, of Winnaars van het Spel. Elke Winnaar zal daarbij gevraagd worden zijn of haar bankrekeningnummer op te geven in verband met de uitbetaling van de Prijs.
6.2    Talpa zal de Winnaar(s) in eerste instantie telefonisch benaderen. Indien de Winnaar niet telefonisch kan worden bereikt zal Talpa de Winnaar een e-mail sturen. De Winnaar heeft maximaal één maand op het versturen van de email de tijd om te reageren en zijn of haar bankrekeningnummer door te geven voor uitbetaling van de Prijs. Bij niet tijdig reageren vervalt het aandeel van deze Winnaar en wordt zijn of haar aandeel in de Prijs verdeeld over (de) overige Winnaar(s).

 

 1. KANSSPELBELASTING

De Prijs wordt bruto gecommuniceerd, dat wil zeggen vóór aftrek van kansspelbelasting. Als het door een Winnaar bij een Spel gewonnen bedrag méér bedraagt dan €449 dan is er kansspelbelasting verschuldigd en Talpa zal de verschuldigde kansspelbelasting inhouden op het uit te betalen bedrag en afdragen aan de belastingdienst. In dat geval ontvangt de Winnaar dus een lager (netto) bedrag dan het (bruto) bedrag dat in deze Spelvoorwaarden en de overige communicatie rond het Spel en/of Programma is genoemd. De Prijzen worden, behoudens een situatie als conform artikel 6.2 hierboven, uitgekeerd binnen 6 weken na bekendmaking van de Winnaar.

 

 1. UITSLUITING VAN DEELNAME

Talpa heeft te allen tijde het recht een Deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname, te diskwalificeren en/of een gewonnen Prijs niet uit te keren indien naar het oordeel van Talpa:

 1. a) de Deelnemer niet voldoet aan het bepaalde in, of handelt in strijd met, de Spelvoorwaarden;
 2. b) sprake is van (identiteits-)fraude, bedrog, misbruik of anderszins onrechtmatig of strafbaar handelen; en/of
 3. c) de betreffende Deelnemer schade berokkent aan andere Deelnemers of aan de reputatie van Talpa en/of haar partners.

 

 1. WIJZIGING EN BEËINDIGING

Talpa en/of de zender heeft te allen tijde het recht:

 1. a) het Programma op een ander tijdstip en/of op een andere zender uit te zenden;
 2. b) het Programma en/of het Spel tijdelijk of blijvend te stoppen; en/of
 3. c) de Spelvoorwaarden (tussentijds) te wijzigen

 

 1. PRIVACY

Talpa gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de Deelnemers en handelt conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het volledige en actuele privacy beleid van Talpa kan op elk moment online geraadpleegd worden op https://privacy.talpanetwork.com/nl/privacy.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID TALPA

11.1  Talpa is niet aansprakelijk voor enige schade van de Deelnemer in verband met zijn deelname, het niet kunnen deelnemen aan het Spel, de toekenning van een Prijs en/of het (niet kunnen) ontvangen van het gewonnen prijzengeld als gevolg van onder meer:

 1. a) (typ-)fouten in de vragen en/of antwoorden;
 2. b) (technische) storingen, gebreken of bugs in de Website;
 3. c) een niet of traag werkende internetverbinding;
 4. d) een beslissing als in artikel 8 en/of 9 bedoeld;
 5. e) tekortkoming(en) van derden, waaronder payment service providers, internet service providers en telecomproviders.

11.2  Indien en voor zover Talpa aansprakelijk mocht zijn voor door de Deelnemer geleden schade, is de aansprakelijkheid van Talpa beperkt tot vergoeding van de directe schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van een aan Talpa toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van Talpa jegens de Deelnemer zal nooit meer bedragen dan de waarde van de Prijs gewonnen door een Deelnemer.

 

 1. OVERIGE BEPALINGEN

12.1  In de gevallen waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Talpa.
12.2  Mochten één of meerdere bepalingen van de Spelvoorwaarden in strijd zijn met een wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Laatst gewijzigd: 23 December 2020